Zhongbao Auction Co., Ltd.


  

Zhongbao Auction Co., Ltd.
Room 607, Building No. 2
4 Guangcheng St, Xicheng District
Beijing,  100007 China
Telephone: +86 10 6400 5152
Fax: +86 10 6403 8613

www.wenwu.com.cn