Zhejiang Lize Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Lize Auction Co., Ltd.
Zan Cheng Hotel, Building No. 6, 1 Fl
8 Mei Hua Bei
Hangzhou,  310009 China
Telephone: +86 571 8783 2337
Fax: +86 571 8780 6416