Beijing Yingchong International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Yingchong International Auction Co., Ltd.
6 Xin Hua Street, South Liu Li Chang, Xuan Wu District
Beijing,  100052 China
Telephone: +86 10 6303 3699
Fax: +86 10 6303 7699

www.bjycgj.com