Guoxin Xinye Auction House Co., Ltd.


  

Guoxin Xinye Auction House Co., Ltd.
Room 404, Unit B, Beijing International Building
18 South Zhong Guan Cun St Jia, Haidian District
Beijing,  100081 China
Telephone: +86 10 6219 6760
Fax: +86 10 8835 6508

www.gxauction.com