Shanxi Huaxia International Auction Co., Ltd.


  

Shanxi Huaxia International Auction Co., Ltd.
85 Xiang Zi Miao Street
Nan Men, Xi'an
Xi An, Shaanxi 710000 China
Telephone: +86 29 8725 7612
Fax: +86 29 8725 7601