Beijing Dongfang Shengcheng Auction Co., Ltd.


  

Beijing Dongfang Shengcheng Auction Co., Ltd.
#506, Building No. 2
19 East San Huan Nan Road, Chao Yang
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 8766 7300
Fax: +86 10 8766 7335