Guangdong Haozheng Auction Co., Ltd.


  

Guangdong Haozheng Auction Co., Ltd.
7th floor, Jiao Tong Bank Building
Hong Li Road, Fu Tian District
Shenzhen, Guangdong,  518028 China
Telephone: +86 755 8321 0290