Zhongdu International Auction Co., Ltd.


  

Zhongdu International Auction Co., Ltd.
9th floor, 31 Min Wang Yuan
He Ping Li East Street, Dong Cheng District
Beijing,  100013 China
Telephone: +86 10 6448 4600
Fax: +86 10 6448 4816

www.zd168.com