Fujian Southeast Auction Co., Ltd.


  

Fujian Southeast Auction Co., Ltd.
2/F, Shou Shan Shi Culture City
Yi Jin Hua Ting, 19 Qiao Dong Road
Fujian,  350001 China
Telephone: +86 591 8370 0516
Fax: +86 591 8831 8356

www.fjdnpm.com